• Chân tảng đá góp phần làm cho những công trình chùa chiền, cột nhà, đền thờ trở nên uy nghiêm, trang trọng. Chân tảng đá có nhiều hình dạng như trụ vuông, trụ tròn, trụ lục giác .

  • Chân tảng đá


    Top