• Tượng Đức Mẹ đá  là một trong những tượng đá phổ biến tại Việt Nam. Tượng Đức Mẹ đá nổi tiếng nhất Việt Nam là tượng Đức Bà Hòa Bình tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

  • Tượng Đức Mẹ đá


    Top