• Tượng Phật đá trong đó tượng Phật bằng đá có một số tượng Phật đá phổ biến như tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai sáng Đạo Phật, có tấm lòng từ bi, phổ độ chúng sinh; tượng Phật A Di Đà ngồi trên đài sen, tay cầm đài sen ban phúc cho nhân gian; tượng Phật Di Lặc với thân hình mập mạp, phúc hậu, miệng cười tươi, tấm lòng hỷ xả, không vướng bận.

  • Tượng Phật đá


    Top